Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt
Då Tore Kurlberg dog efterlämnade han mer än sex hundra målningar, största delen av dem förvarade i ett olåst skjul på tomten i Skärhamn. Totalt gjorde han cirka åtta hundra målningar, vilket innebär att han sålde mindre än en fjärdedel av sin produktion.

Att han inte sålde mer berodde inte på bristande intresse hos den konstköpande allmänheten utan helt enkelt på att han inte hade något behov av att ställa ut för att bli känd och bekräftad. Han var fullt tillfredsställd med att måla i sin ensamhet och utveckla sitt konstnärsskap. De försäljningar som ändå kom till stånd skedde i allmänhet på köparens initiativ eller genom förmedling av någon bekant.

Han hade inte heller några stora materiella behov. Han och hans hustru Märta levde på Märtas lön som skolkökslärarinna förutom på inkomsterna från de tavlor han sålde. De pengar som blev över sparade man och investerade med hjälp av goda rådgivare, så att Märta efter Tores död kunde donera en penningsumma och bilda Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond.

Trots att Tore Kurlberg inte var intresserad av att ställa ut själv, var han en av initiativtagarna och drivande i den under perioden 1970-1996 varje sommar återkommande utställningen "Tjörnmålarna" i Skärhamn. Han deltog alltid själv varje år med ett par målningar, men alltid på den mest undanskymda platsen. Ibland hände det t.o.m. att han satte röda prickar på alla sina tavlor innan vernissagen.

Av de målningar Tore Kurlberg efterlämnade har hans hustru Märta donerat trehundra stycken till stiftelsen Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt. Denna stiftelse har till ändamål "att med utgångspunkt från de tavlor och föremål stiftelsen erhållit, göra Tore Kurlberg och hans konst känd för den konstintresserade allmänheten. Detta kan ske genom genom utställningsverksamhet, försäljning och uthyrning av tavlor och föremål, donationer av penningmedel till Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond eller annat som styrelsen beslutar vad gäller de tavlor och föremål och det kapital man förvaltar."

Styrelserna för stiftelserna Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt och Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond har samma sammansättning.

E-post: info@kurlbergs-konstskatt.se